Uczelnia działa na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., innych aktów prawnych oraz statutu, regulaminów, zarządzeń i uchwał organów uczelni.
Szkoła Wyższa prowadzi trzyletnie studia licencjackie w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) na kierunku ",zarządzanie" w specjalności "zarządzanie przedsiębiorstwem", które kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.
Nasi absolwenci mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich. Kadra WSES to czterech profesorów, 23 doktorów, oraz 33 magistrów. Zapewniamy wysoki poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania i ekonomii oraz dyscyplin komplementarnych. Dbamy o wszechstronny rozwój intelektualny studentów. Zainteresowani jesteśmy jakością i indywidualną opieką naukową nad każdym studentem oraz przyjemną bezstresową atmosferą zdobywania wiedzy.


Oferujemy również szeroki zakres praktyk zawodowych, umożliwiający weryfikację uzyskanej wiedzy teoretycznej. Utrzymujemy kontakty z lokalnymi przedsiębiorcami, administracją samorządową i instytucjami wspierania biznesu.


Nasze atuty:

  • Kadra dydaktyczna zatrudniamy wysokokwalifikowaną kadrę naukową posiadającą bogate doświadczenie wyniesione z najlepszych uczelni w kraju i zagranicą oraz z przedsięwzięć gospodarczych. Wszyscy nasi pracownicy łączą pracę naukową z praktyczną aktywnością na rzecz przedsiębiorstw instytucji publicznych, agend rządowych itp.

  • Baza lokalowa i dydaktyczna. Do dyspozycji WSES są bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne o łącznej powierzchni 1 984 m2. Zajęcia są prowadzone przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń i pomocy dydaktycznych

  • Pracownie informatyczne WSES wyposażone są w najnowsze oprogramowanie z dostępem do Internetu. Gwarantuje to autorskie zajęcia laboratoryjne w zakresie możliwości aplikacyjnej komputera w zarządzaniu firmą,

  • Biblioteka z czytelnią - dobrze wyposażona w najnowsze wydawnictwa, głównie z zakresu: ekonomii, zarządzania, prawa, marketingu, przedsiębiorczości, finansów, bankowości, informatyki, socjologii i psychologii. Ponadto sala czytelni wyposażona jest w stanowiska komputerowe, a na terenie Uczelni funkcjonuje bezprzewodowa sieć WI-FI.