Inicjatywę utworzenia Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce podjęło stowarzyszenie Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości w 2002 roku. Inicjatywa ta została poparta przez lokalne władze i środowiska przedsiębiorców Ostrołęki oraz regionu. Utworzenie szkoły wyższej o profilu ekonomicznym było przewidziane w opracowaniu Strategia Rozwoju Ostrołęki 2000-2010.


Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna w Ostrołęce została utworzona na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 150 poz. 1239) decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4001-899/JP/02 z dnia 18.08.2002 r. W dniu 4 września 2002 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4001-961/JG/02 uczelnia została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 107.


Uczelnia rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2002 roku inaugurując kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalności "zarządzanie przedsiębiorstwem" w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy szkolnictwie wyższym oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 150 poz. 1239) decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4003-451/IW/04 z dnia 14 lipca 2004 roku dokonano przyporządkowania specjalnośc "zarządzanie przedsiębiorstwem" do kierunku "zarządzanie i marketing".