VI Konferencję pt. „Paradygmaty w naukach o zarządzaniu".

 18.02.2016r.

Zapraszamy na VI Konferencję pt. „Paradygmaty w naukach o zarządzaniu".
Z przyjemnością informujemy, że artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, umieszczonych na liście czasopism punktowanych MNiSW – 9 pkt. http://www.wses-zeszyty.pl

Będziemy zaszczyceni jeśli przyjmiecie Państwo nasze zaproszenie.

Z poważaniem
dr inż. Ireneusz Żuchowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Organizatorzy


Cele konferencji:

 • Integracja środowisk naukowych wszystkich typów instytucji naukowych
 • Upowszechnianie wyników badań oraz inspirowanie nowych kierunków badawczych
 • Umożliwienie nabycia doświadczenia naukowego członkom kół naukowych

 

Rada programowa:

 • prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz prof. ZUT i WSES, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
 • prof. James W. Dunn Pennsylvania State University, USA,
 • dr hab. Andrzej Borowicz prof. UŁ i WSES Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna
  w Ostrołęce,
 • dr hab. Piotr Bórawski prof. WSES Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna w Ostrołęce,
 • dr hab. Janusz Gołota prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • dr hab. inż. Mariola Grzybowska – Brzezińska prof. WSES Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna w Ostrołęce,
 • dr hab. Bogusław Kaczmarek prof. UŁ Uniwersytet Łódzki,
 • dr hab. Wojciech Popławski prof. WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu,
 • dr hab. Zbigniew Brodziński prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
 • dr hab. Krzysztof Firlej prof. UE Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • dr Kazimierz Parszewski prof. WSES Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna w Ostrołęce

 

Probelmatyka konferencji obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie
 • Przedsiębiorczość
 • Rozwój lokalny
 • Marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Kierownik w przedsiębiorstwie i organizacji

Powyższe zagadnienia nie powinny być traktowane jako wyczerpujące, lecz raczej jako propozycje tematyki wystąpień na konferencji.

 

Terminy

Przesłanie karty zgłoszenia na adres biura konferencji do 30.06.2016 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej do 30.09.2016 r. w wysokości :

 • 650 zł uczestnictwo w konferencji z referatem, (kwota nie obejmuje noclegu),
 • 350 zł publikacja referatu bez udziału w konferencji.

 

Wpłaty na konto:

Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna w Ostrołęce
ul. Kołobrzeska 15, 07-401 Ostrołęka
Bank Pocztowy o/Ostrołęka
nr 14-1320 1104-2987 0286 2000 0001
w tytule przelewu dopisek „PARADYGMATY 2016”

Przesłanie do 15.09. 2016 r. referatu w formie elektronicznej na adres e-mail: konferencja@wses.edu.pl. Zachęcamy do przygotowania artykułów w języku angielskim.

 

Biuro konferencji:

Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna w Ostrołęce
ul. Kołobrzeska 15
07-401 Ostrołęka
Tel./fax. 29 769 10 34
e-mail: konferencja@wses.edu.pl
www.wses.edu.pl

 

Publikacja:

Przesłane referaty po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce umieszczonych na liście czasopism punktowanych MNISW – 9 pkt. W załączeniu sposób przygotowania artykułu do publikacji.

Opłaty:
Opłata konferencyjna obejmuje:

 • doskonałe warunki do dyskusji naukowej,
 • poznanie kultury i zwyczajów kurpiowskich oraz niespodzianki.

 

Komitet organizacyjny

 • dr inż. Ireneusz Żuchowski
 • dr Jerzy Kijowski
 • dr Witold Rzepiński
 • mgr Kazimierz K. Bloch
 • mgr Marta Bloch
 • mgr Edyta Sadowska

 

 DO POBRANIA

Karta uczestnictwa (pdf)
Karta uczestnictwa (doc)


Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 30.12.2015r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W SKALI LOKALNEJ I REGIONALNEJ", w dniu 09 kwietnia 2016


Cele konferencji:
Zrównoważony rozwój jest szansą na poprawę sytuacji dochodowej mieszkańców wsi i miast. Ta idea inspiruje grono wielu badaczy do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Głównym celem konferencji jest propagowanie idei rozwoju zrównoważonego jako szansy na wzbogacenie przestrzeni wiejskiej w inne funkcje szczególnie związane z rozwojem turystyki, usług
i drobnej wytwórczości. Ponadto celem utylitarnym konferencji jest integracja środowisk naukowych oraz upowszechnianie wyników badań nad rozwojem obszarów wiejskich.


Problematyka konferencji obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości;
 • alternatywne źródła dochodów w rolnictwie i poza rolnictwem;
 • ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty rozwoju gospodarstw i przedsiębiorstw na obszarach wiejskich;
 • turystyka wiejska.

Powyższe zagadnienia to propozycje tematyki wystąpień na konferencji, które mogą być wzbogacone w inne problemy związane z ideą wielofunkcyjnego rozwoju.


Miejsce konferencji:
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
ul. Kołobrzeska 15, 07-410 Ostrołęka

 

Sekretariat Konferencji:
Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Plac Łódzki 2
10-957 Olsztyn
Tel (89) 523-33-13 lub 698-014-056
e-mail: pboraw@uwm.edu.pl

 

Komitet naukowy:

 • Prof. Theodore R Alter - Pennsylvania State University, USA
 • Prof. James W Dunn - Pennsylvania State University, USA
 • Associate Professor Volodymyr Ternovsky - Tavria State Agrotechnological University, Ukraine
 • Prof. Antoni Mickiewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska
 • Dr hab. Andrzej Borowicz, Prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Dr hab. Krzysztof Jankowski, Prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Dr hab. Krzysztof Firlej, Prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 • Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska - prof. WSES, Polska
 • Dr hab. Elżbieta Jadwiga Szymańska - prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 • Dr Kazimierz Parszewski – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Polska
 • Dr hab. inż. Zbigniew Brodziński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Dr hab. inż. Katarzyna Brodzińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

 

Komitet organizacyjny:

 • mgr Kazimierz K. Bloch– Kanclerz WSES w Ostrołęce - przewodniczący
 • Dr hab. Piotr Bórawski, prof. WSES – sekretarz
 • Dr Ireneusz Żuchowski
 • Dr Agnieszka Brelik-ZUT w Szczecinie
 • Dr Adam Pawlewicz – UWM w Olsztynie
 • mgr Marta Bloch
 • mgr Aneta Bełdyka-Bórawska

Terminy:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 30 marca 2016 r. na adres: pboraw@uwm.edu.pl lub pocztą na adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją
  Rolniczą i Agrobiznesu, Plac Łódzki 2, 10-950 Olsztyn

 • wniesienie opłaty konferencyjnej do 30 marca 2016 na konto:
  Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce Bank Pocztowy o/Ostrołęka
  Nr 14132011042987028620000001
  - pełny udział 500 zł. Opłata obejmuje (druk materiałów konferencyjnych wydanych po konferencji, poczęstunek
  i obiad).
  - 400 zł publikacja referatu bez udziału w konferencji
  Referaty po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii w języku angielskim (5 punktów) lub Zeszytach Naukowych WSES w Ostrołęce (9 pkt. wg wykazu czasopism naukowych MNiSW część B). Wzorem lat ubiegłych anglojęzyczną monografię będziemy starali się umieścić w bazie web of science i AGEcon Search.
  - 100 zł udział w konferencji bez publikacji

 • przesłanie referatu w formie elektronicznej do 30 marca 2016 na adres: pboraw@uwm.edu.pl lub wydruku wraz z płytą CD na adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, Plac Łódzki 2, 10-950 Olsztyn


 DO POBRANIA

Karta uczestnictwa / Sposób przygotowania artykułu do publikacji (pdf)
Karta uczestnictwa / Sposób przygotowania artykułu do publikacji (doc)


Ogłoszenie

 22.12.2015r.


W dniu 23-24 grudnia 2015 r. Biura WSES i ORWP nie pracują. Za utrudnienia przepraszamy.


Oferty Praktyk Zagranicznych

 15.12.2015r. 14.12.2015r.


Pomoc materialna dla studentów na rok akademicki 2015/16

 27.10.2015r.

Informacje na temat Funduszu Pomocy Materialnej.


 12.10.2015r.

Osoby które złożyły dokumenty na studia podyplomowe Zarządzanie oświatą i Zarządzanie zasobami ludzkimi. Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia odbędą się 7 listopada 2015 roku od godziny 9.00 w sali 1A. Na spotkaniu otrzymacie również Państwo plan zajęć na semestr zimowy.


Publikacje pracowników WSES

 28.09.2015r.

Publikacje pracowników Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce indeksowane w najważniejszej światowej bazie nauki Web of Science. Miło nam poinformować, że dwie publikacje Wydawnictwa Wyzszej Szkoły Ekonomiczno-Społęcznej w Ostrołęce zostały indeksowane w najważniejszej światowej bazie nauki web of science. Jest to efekt wieloletniej i zarazem owocnej współpracy naukowej i dydatktycznej między Pennsylvania State University w USA a Wyższą Szkołą Ekonomiczn0-Społeczną w Ostrołęce.

 1. Multifunctional Development of Rural Areas: International Experience, Edited by: Borawski, Pages: 1-167 Published: 2012, Publisher: WYDAWNICTWO WYZSZEJ SZKOLY EKONOMICZNO-SPOLECZNEJ & OSTROLECE, UL KOLOBRZESKA 15, OSTROLEKA, 07-410, POLAND

 2. RURAL DEVELOPMENT IN POLAND THE ROLE OF POLICY, TOURISM AND HUMAN CAPITAL INTRODUCTION, Edited by: Borawski, P; Brelik, A; Czyzewski, B, Published: 2014, Publisher: WYDAWNICTWO WYZSZEJ SZKOLY EKONOMICZNO-SPOLECZNEJ & OSTROLECE, UL KOLOBRZESKA 15, OSTROLEKA, 07-410, POLAND

Szansa dla naszych absolwentów

 28.09.2015r.

Firmy z Południowej Turyngii potrzebują pracowników!
Region gospodarczy Thüringer Wald (Las Turyński) poszukuje pracowników w przemyśle metalowym, szklarskim i tworzyw sztucznych. Partnerstwo Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Agencja Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce i Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, wspiera partnera z Turyngii w ramach długoterminowej współpracy poprzez pomoc przy przyjmowaniu dokumentów aplikacyjnych od zainteresowanych absolwentów. Na Państwa zgłoszenia aplikacyjne (list motywacyjny, CV w języku niemieckim lub angielskim) czekamy do 15 października pocztą lub mailem: metalowkazsz1@o2.pl lub izuchowski@wses.edu.pl


Wnioski powinny być złożone w formie życiorysu i listu motywacyjnego oraz winne być skierowane do konkretnej firmy oferującej określone stanowisko pracy. Szczegółowe informacje o firmach w zakładce Informacje/ Turyngia
Państwa dokumenty zostaną przesłane do Niemiec. Na 19 i 20 października przewidziane jest spotkanie z przedstawicielem firm niemieckich w ZSZ Nr 1. Osoby zainteresowane i zakwalifikowane będą miały możliwość wyjazdu 4/5 listopada na Targi Pracy w Turyngii. Transport zapewnia strona niemiecka.

INFORMACJE O FIRMACH


Sukces naszych absolwentów

 11.09.2015r.

Prace dyplomowe naszych absolwentów zostały wyróżnione w konkursie na najlepsze prace badawcze z zakresu spółdzielczości.


Materiały archiwalne niedostępne.