OSTROŁĘKA | E-LEARNING | CENTRUM POBIERANIA | POCZTA


HOMESTRONA GŁÓWNA

POŻYCZKI OSTROŁĘKA | STRONY WWW | OSTROŁĘKA |

Odwiedź platformę e-learningową  WSES. Zapoznaj się z wykładami   oraz ćwiczeniami w wersji on-line.             | Przejdź do platformy | Przeczytaj instrukcję |


Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty w związku z zapytaniem o cenę na wyżywienie i noclegi dla stażystów i opiekunów grup z dnia 22.05.2015 r.

W wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wyżywienie i noclegi dla stażystów i opiekunów grup w ramach projektu „Doradztwo i doskonalenie zawodowe uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w ZSZ Nr 1 w Ostrołęce to ich skuteczność na rynku pracy” numer POKL.09.02.00-14-077/14 otrzymano dwie oferty następujących firm:
1. „JUVENTUS” Biuro Turystyki i Podróży, ul. B. Głowackiego 24, 07-410 Ostrołęka
2. UpHOTEL s.c., ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra

Wszystkie oferty zostały złożone w wymaganym terminie oraz przygotowane prawidłowo pod względem formalnym.

Oferty zostały ocenione w oparciu o następujące kryteria:
a)Łączna cena brutto – max 100 pkt.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
ilość punktów = cena najniższa spośród ocenianych ofert x 100/ cena ocenianej oferty
maksymalna ilość punktów za cenę – 100 pkt.

W wyniku przeprowadzonej przez komisję w dniu 09.06.2015 r. oceny ofert, oferty zdobyły następujące łączne ilości punktów:
1. „JUVENTUS” Biuro Turystyki i Podróży, ul. B. Głowackiego 24, 07-410 Ostrołęka – 100 pkt.
2. UpHOTEL s.c., ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra – 64,63 pkt.

Zamawiający uznał i wybrał jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą sumą punktów:
jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy: „JUVENTUS” Biuro Turystyki i Podróży, ul. B. Głowackiego 24, 07-410 Ostrołęka, która otrzymała łącznie 100 punktów.

Z poważaniem
Marta Luma – koordynator projektu
Mariusz Zalewski -asystent projektu

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
Ul. Kołobrzeska 15, 07-401 Ostrołęka
Tel. (29) 769-10-34ZAPYTANIE OFERTOWE

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 15, 07-401 Ostrołęka w partnerstwie z Miastem Ostrołęka z siedzibą 07-410 Ostrołęka, Plac Bema 1 w związku z realizacją projektu „Doradztwo i doskonalenie zawodowe uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w ZSZ Nr 1 w Ostrołęce to ich skuteczność na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL.09.02.00-14-077/14-00 z dnia 02.09.2014 r., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wyżywienie i noclegi dla stażystów i opiekunów grup poprzez wypełnienie formularza ofertowego (Załącznik nr 1) i oświadczeń (Załącznik nr 2 i 3). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W załączeniu:
1. Zapytanie o cenę w wersji PDF z podpisami
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 2 oraz oświadczenie – załącznik nr 3

Zapraszamy do składania ofert

Marta Luma
koordynator projektu
Mariusz Zalewski
asystent projektu
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
tel. 29 769 10 34

Link do ogłoszenia: KLIKNIJ


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W związku z zapytaniem o cenę wyposażenia pracowni dla mechanika i elektromechanika pojazdów samochodowych w ramach projektu „Doradztwo i doskonalenie zawodowe uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w ZSZ Nr 1 w Ostrołęce to ich skuteczność na rynku pracy” numer POKL.09.02.00-14-133/13 z dnia 06.03.2015 r.

W wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup wyposażenia pracowni dla mechanika i elektromechanika pojazdów samochodowych w ramach projektu „Doradztwo i doskonalenie zawodowe uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w ZSZ Nr 1 w Ostrołęce to ich skuteczność na rynku pracy” numer POKL.09.02.00-14-133/13 otrzymano jedną ofertę następującej firmy:
1. Dipol Gołaszewski Gwizdała Waśniowski Spółka Jawna, ul. Ciepłownicza 40, 31-587, Kraków łączna wartość brutto oferty 54.346,00 zł.
Oferta została złożona w wymaganym terminie oraz przygotowana prawidłowo pod względem formalnym. Do oferty dołączone były wymagane przez Zamawiającego oświadczenia. Wykonawca nie podlegał wykluczeniu zgodnie ze złożonym oświadczeniem (załącznik nr 3), oferta nie została odrzucona.
Oferta została oceniona w oparciu o następujące kryteria:
a) Łączna cena brutto – max 100 pkt.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
ilość punktów = cena najniższa spośród ocenianych ofert x 100/ cena ocenianej oferty
maksymalna ilość punktów za cenę – 100 pkt.
W wyniku przeprowadzonej przez komisję w dniu 24.03.2015 r. oceny ofert, oferta zdobyła następującą łączną ilość punktów:
1. Dipol Gołaszewski Gwizdała Waśniowski Spółka Jawna, ul. Ciepłownicza 40, 31-587, Kraków – 100 pkt.
Zamawiający uznał i wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firmy Dipol Gołaszewski Gwizdała Waśniowski Spółka Jawna, ul. Ciepłownicza 40, 31-587, Kraków, która otrzymała łącznie 100 punktów.


Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 15, 07-401 Ostrołęka w związku z realizacją projektu pn. „Doradztwo i doskonalenie zawodowe uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w ZSZ Nr 1 w Ostrołęce to ich skuteczność na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL.09.02.00-14-133/13-00 z dnia 22.04.2014 r.,zaprasza do składania oferty cenowej na wyposażenie pracowni dla mechanika i elektromechanika pojazdów samochodowych zgodnie z załączonym zapytaniem o cenę oraz szczegółową specyfikacją przedmiotu zapytania (Załącznik nr 1) poprzez wypełnienie formularza ofertowego (Załącznik nr 2) i oświadczeń (Załącznik nr 3 i 4).

W załączeniu:
1. zapytanie o cenę w wersji pdf z podpisami, 2. zapytanie o cenę w formacie doc., 3. szczegółowa specyfikacja przedmiotu zapytania - wyposażenia pracowni dla mechanika i elektromechanika pojazdów samochodowych - załącznik nr 1, 4.formularz ofertowy– załącznik nr 2, 5.oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 3 oraz oświadczenie - załącznik nr 4.

| POBIERZ | LINK |

Zapraszamy do składania ofert


NOWE NUMERY ZESZYTÓW NAUKOWYCH

Ukazały się kolejne numery zeszytów naukowych WSES. Zapraszamy na stronę zeszytów http://www.wses-zeszyty.pl/ w celu zapoznania się z artykułami.


UWAGA

Ruszają studia podyplomowe Zarządzanie oświatą i Zarządzanie zasobami ludzkimi

W dniu 25.10.2014 r. odbędzie się Inauguracja roku akademickiego 2014/2015. Po inauguracji odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz pierwsze zajęcia. Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość zapisania się na studia podyplomowe.

Serdecznie zapraszamy


UWAGA

Są jeszcze wolne miejsca na wyjazdy na praktyki studenckie do Niemiec lub innych krajów Unii Europejskiej finansowane w ramach programu Erasmus oraz wyjazdy na studia finansowane w ramach programu Erasmus. W roku akademickim 2014/2015 możliwe są wyjazdy na studia finansowane w ramach programu Erasmus do Hiszpanii - Uniwersytet Castilla la Mancha i na Słowację - Uniwersytet w Nitrze.

Bliższych informacji udziela i zaprasza do kontaktu dr inż. Ireneusz Żuchowski.PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE TO LEPSZA SKUTECZNOŚĆ...

Poniżej w załączeniu lista uczniów - uczestników projektu „Praktyki i staże zawodowe to lepsza skuteczność absolwentów ZSZ nr 1 na lokalnym i regionalnym rynku pracy”, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w stażu. Pozostali uczniowie niewymienieni na tej liście znajdują się na liście rezerwowej.

Zakwalifikowani uczniowie odbędą staż w ramach projektu pod warunkiem dostarczenia do dnia 02.07.2014 r. w godz. 8.00-16.00 do:
Biura Projektu w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce,
07-401 Ostrołęka
ul. Kołobrzeska 15
podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego pisemnej zgody na uczestnictwo dziecka w wakacyjnym stażu zawodowym (w załączeniu).
Nie dostarczenie przez zakwalifikowanego do udziału w stażu uczestnika tego dokumentu w terminie spowoduje skierowanie na jego miejsce ucznia z listy rezerwowej.

W sprawie pytań proszę o kontakt z:
Ireneusz Żuchowski - kierownik projektu
Edyta Sadowska - asystent projektu
tel. 29 769-10-34
e-mail: praktyki-staze92@wses.edu.pl
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce,
07-401 Ostrołęka
ul. Kołobrzeska 15

Do pobrania | lista uczniów | zgoda |


GRA BIZNESOWA – MÓJ BROWAR…

JUŻ 13 KWIETNIA 2014R. W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA!

MÓJ BROWAR to gra planszowa w której uczestnicy mierzą się z prowadzeniem własnego browaru. Gra odbędzie się w dniu 13 KWIETNIA 2014R w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce na Wydziale Zarządzania. Czas gry: ok. 6 h (10.00 – 16.00). Więcej informacji znajdziecie na FACEBOOKU: WWW.FACEBOOK.COM/GRUPA.ZYWIEC.
Zapraszamy do aplikowania poprzez stronę www.karieragrupazywiec.pl – kliknij w prawym dolnym rogu na ZOBACZ WSZYSTKIE OFERTY > GRA BIZNESOWA - MÓJ BROWAR.


Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza

Weź udział w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicza i dołącz do elitarnego grona absolwentów jedynej takiej Szkoły w Polsce! Spotkaj się z najlepszymi ekonomistami i poznaj studentów z innych polskich uczelni. Wygraj główną nagrodę w konkursie dla najzdolniejszych autorów.

Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza to trzydniowe seminarium z najlepszymi polskimi ekonomistami organizowane już po raz dziesiąty przez Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Odbędzie się ono w dniach 9-11 maja 2014 r. (piątek-niedziela) w Warszawie, a jego tematem będzie: "Stabilność i rozwój polskiej gospodarki".

Wskazówki do tematu:

Politycy prześcigają się w demagogicznych propozycjach, próbując zdobyć przychylność wyborców. Zidentyfikowanie takich obietnic pozwoli na ograniczenie ich liczby w przyszłości. W swojej odpowiedzi demaskującej jedną wybraną obietnicę polskich polityków, postaraj się uwzględnić następujące zagadnienia:

Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie Forum Obywatelskiego Rozwoju.

W ramach seminarium odbędą się spotkania i wykłady, które poprowadzą m.in.:

Kto może wziąć udział?

Do udziału w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicza zapraszamy studentów wszystkich lat i kierunków studiów, tegorocznych absolwentów oraz doktorantów (do 32 roku życia), którzy interesują się sprawami polskiej i światowej gospodarki. Jeśli spełniasz powyższe warunki - aplikuj!
Jak aplikować?

Wystarczy napisać pracę konkursową pt. „Szkodliwe obietnice polityków – studium przypadku” (forma: artykuł prasowy, objętość tekstu: do 5 tys. znaków ze spacjami) oraz przesłać ją do 14 kwietnia poprzez specjalny formularz dostępny na naszej stronie internetowej.
Spośród nadesłanych prac wyłonionych zostanie 30 najlepszych, a ich autorzy wezmą udział w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicza. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o wynikach mailowo i telefonicznie do 28 kwietnia
2014 r.

Jakie są nagrody?

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają dyplomy, książkę "Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umyslów", a autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni:


Jakie są warunki uczestnictwa?

Udział w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicza jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie, a osobom spoza Warszawy - nocleg w hotelu. Osoby, które uczestniczyły w poprzednich edycjach Wiosennej i Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza nie mogą ponownie wziąć w niej udziału. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z poniżej załączonym regulaminem.

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Budzisz, kom. 732 940 991, e-mail: tomasz.budzisz@for.org.pl


Konferencja - autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe...


Konferencja naukowa na temat „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu” odbędzie się w dniu 27 marca 2014 r. w Warszawie w Krajowej Radzie Spółdzielczej, ul. Jasna 1, IV piętro. Celem Konferencji jest zaprezentowanie mechanizmu pieniądza jako długu, w tym problemu zadłużenia kredytowego w Polsce, jako kluczowych kwestii kapitalizmu oraz wskazanie autonomicznych i prospołecznych rozwiązań społeczno - gospodarczych.

Narastający kryzys ma nie tylko charakter finansowy i gospodarczy, lecz jest kryzysem całej współczesnej cywilizacji i powszechnej świadomości. Jednocześnie dotyka wielu różnych sfer naszej egzystencji. Podstawowe przyczyny kryzysu finansowego tkwią w wadliwych mechanizmach finansowych oraz w psychice ludzi, zdominowanej przez egoizm, bezwzględną rywalizację oraz rządzę dominacji i władzy.
Najważniejszym i jednocześnie najmniej znanym problemem w gospodarce, jest mechanizm pieniądza odsetkowego i spekulacji, który powoduje, że wszyscy: osoby, rodziny, firmy, samorządy i państwa – nieustannie się zadłużają i nie są w stanie tego długu spłacić. Działania naprawcze, podejmowane przez rządy i organizacje międzynarodowe nie usuwają wadliwości systemów finansowych.
Konferencja podejmuje problemy: pieniądza jako długu, spekulacji na rynkach finansowych, anulowania długów jak w starożytności, koncentracji własności w rękach nielicznych, państwa chroniącego bogatych, opatrznie rozumianego indywidualizmu i wolności, które powodują rozpad ustroju kapitalistycznego i współczesnej cywilizacji. Jednocześnie zaprezentowane zostaną koncepcje nowych rozwiązań społeczno-gospodarczych, w tym dotyczące pieniądza i realizowanego już projektu waluty lokalnej.
Konferencja wpisuje się w nurt, prowadzonych w naszym środowisku od kilku lat, prac analityczno-badawczych i publikacyjnych, dotyczących najważniejszych mechanizmów finansowych i rozwiązań gospodarczych służących ludziom, a nie korporacjom.

| SZCZEGÓŁY |


Skuteczność na rynku pracy to kompetencje zawodowe, język...


14.02.2014 r. o godz. 11.00 odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce przy ul. Traugutta 10, konferencja upowszechniająca produkty projektu "Skuteczność na rynku pracy to kompetencje zawodowe, język obcy i przedsiębiorczość"

Projekt „Skuteczność na rynku pracy to kompetencje zawodowe, język obcy i przedsiębiorczość” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno - Społeczną w Ostrołęce w partnerstwie krajowym z Miastem Ostrołęka oraz Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. oraz w partnerstwie ponadnarodowym z EU-Consult Südthüringen gGmbH w okresie od 01.03.2012 r. do 28.02.2014 r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym naszego projektu jest:

Realizacja projektu polegała na następujących zadaniach:

1.Wdrożeniu innowacyjnego programu rozwojowego szkoły dla ZSZ nr 1 oraz dla ZSZ nr 4 poprzez:

2.Współpracy międzynarodowej odbywającej się poprzez:

W ramach projektu praktyki zawodowe w firmach niemieckich odbyło 45 uczestników (17K/28M) z ZSZ NR 1 i ZSZ Nr 4 w Ostrołęce.
Projekt ukończyło 70 uczestników (28K/42M), którzy w czasie konferencji otrzymali z rąk Prezydenta Miasta - Janusza Kotowskiego - zaświadczenia uczestnictwa w projekcie.

Na konferencji gościli m.in.:

Ireneusz Żuchowski - Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno Społecznej w Ostrołęce - Lidera projektu, Janusz Kotowski - Prezydent Miasta Ostrołęka - Partner projektu, Małgorzata Ziemianowicz - Doradca Prezydenta - Partner projektu, Wiesław Szczubełek - Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta - Partner projektu, Mirosław Rosak - Dyrektor Wydziału Oświaty, Urząd Miasta w Ostrołęce, Marek Mielnicki - Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki z o.o. - Partner projektu, Anna Przygoda-Majewska - Dyrektor ZSZ Nr 4 - szkoły objętej wsparciem w ramach projektu, Tadeusz Olszewski - Dyrektor ZSZ Nr 1 - szkoły objętej wsparciem w ramach projektu, Waldemar Salis - Dyrektor ZSZ Nr 5 w Ostrołęce oraz wielu innych znamienitych gości, a także uczestnicy projektu - uczniowie ZSZ Nr 1 i ZSZ Nr 4 w Ostrołęce.

Galeria zdjęćPierwsza pomoc w przypadku złamania przedramienia


Zima, choć spóźniona, zagościła w całym kraju. Drogi i chodniki pokryły się śniegiem oraz lodem, więc nietrudno o poślizgnięcie się i upadek. Jeśli będziemy mieli szczęście, skończy się to potłuczeniem i siniakami. Co jednak zrobić, jeśli w wyniku poślizgnięcia się złamiemy rękę?

Pierwsza pomoc w razie złamania sprowadza się do zabezpieczenia uszkodzonej kończyny tak, aby bezpiecznie i bezboleśnie przetransportować chorego do placówki medycznej. Istnieje wiele typów złamań (otwarte lub zamknięte, proste i złożone, z przemieszczeniem lub bez itd.). Generalna zasada mówi, iż w trakcie udzielania pierwszej pomocy należy w miarę możliwości unikać przemieszczania złamanej kończyny. Trzeba także zabezpieczyć dwa sąsiadujące ze złamaniem stawy, gdyż w ten sposób unieruchomimy także miejsce złamania.

Poniższy film ilustruje sposób postępowania przy prostym, zamkniętym złamaniu kości przedramienia: https://www.szkolenia-bhp24.pl/zlamanie-reki

Na filmie pokazano, w jaki sposób z chusty można sporządzić temblak:

  1. Prostokątną chustę składamy na pół, tworząc z niej trójkąt.
  2. Chustę przekładamy pod złamanym przedramieniem tak, aby jeden róg znajdował się w okolicach łokcia.
  3. Pozostałe dwa rogi chusty wiążemy za szyją.
  4. Następnie stabilizujemy dłoń oraz łokieć w chuście (są to dwa stawy sąsiadujące z miejscem złamania).

Jeśli nie mamy chusty, rękę możemy ustabilizować za pomocą koszuli, ręcznika czy bandaża, z zachowaniem zasad przytoczonych w filmie. Z tak zabezpieczonym złamaniem możemy udać się po pomoc.

Pamiętaj, że w zakresie pierwszej pomocy tylko praktyka czyni mistrza. Wiele organizacji i fundacji organizuje darmowe kursy i szkolenie z pierwszej pomocy. Warto z nich skorzystać i nauczyć się ratować życie - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!


Broszura informacyjna MNiSW

Informujemy, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało broszury informacyjne skierowane do studentów oraz młodych naukowców. Stanowią one cenny przewodnik po stypendiach, konkursach i programach.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z treścią tych wydawnictw, które znajdą Państwo na stronie internetowej MNiSW lub pobierając materiał z serwisu WSES. | Pobierz |


Wycieczka Malbork-Trójmiasto

Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna zaprasza serdecznie wszystkich studentów na dwudniową wycieczkę turystyczno - krajoznawczą Malbork - Trójmiasto.

Termin wycieczki: 25-26 maj 2013.

Koszt na 1 uczestnika: 250zł ( cena może ulec zmianie w zależności od liczby chętnych) .

W programie wycieczki:

Wyjazd 25 maja o godz. 6:00 rano - planowany przyjazd 26 maja około 22:00
Więcej informacji pod numerem: 692- 096-104 lub w sekretariacie Uczelni.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego o cenę organizacji warsztatu językowego z języka niemieckiego (poziom zawodowy) w ramach projektu "Skuteczność na rynku pracy to kompetencje zawodowe, język obcy i przedsiębiorczość", wybrano ofertę złożoną przez: "Juventus" Biuro Turystyki i Podróży 07-400 Ostrołęka ul. Kościuszki 3

Wyboru dokonano w oparciu o kryteria:
a) cena – 50% (max 50 pkt.),
b) atrakcyjność oferty w zakresie:
warunków zakwaterowania – 20% (max 20 pkt.), zagospodarowania czasu wolnego od zajęć z języka niemieckiego – 20% (max 20 pkt.), atrakcyjności lokalizacji – 10% (max 10 pkt.).

Wybrana oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.


Konkursu EURO-STAŻ

18 marca rozpoczął się konkurs "EuroStaż". Do wygrania jest aż 16 płatnych staży w Parlamencie Europejskim.
EuroStaż - jest konkursem dedykowanym osobom między 19 a 26 rokiem życia. Takim, które chcą rozwinąć umiejętności, poszerzyć kwalifikacje i horyzonty oraz zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenia. Szczegóły na www.eurostaz.pl.


Zapytanie ofertowe

Zapytanie o cenę organizacji warsztatu językowego z języka niemieckiego (poziom zawodowy) w ramach projektu „Skuteczność na rynku pracy to kompetencje zawodowe, język obcy i przedsiębiorczość” | sprawdź szczegóły |

Okres składania ofert w tym zapytaniu uległ wydłużeniu o 2 dni robocze tj. do 28.03.2013r. godz.15.00.


Konkursu REVITARE

Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych REVITARE ma zwrócić uwagę młodych ludzi na tereny zdegradowane w procesie industrializacji i urbanizacji.

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów i młodych pracowników nauki, których interesuje proces rewitalizacji terenów zdegradowanych. REVITARE to konkurs dla osób, które chcą skonfrontować swoje dotychczasowe osiągnięcia z dokonaniami innych, będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, a jednocześnie podnieść swoją wartość na rynku pracy. | sprawdź |


Aplikuj do Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza!

Weź udział w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicza i dołącz do elitarnego grona absolwentów jedynej takiej Szkoły w Polsce! Spotkaj się z najlepszymi ekonomistami i poznaj studentów z innych polskich uczelni. Wygraj główną nagrodę w konkursie dla najzdolniejszych autorów. | sprawdź |


Studia podyplomowe WSES

Uwaga słuchacze studiów podyplomowych (Zarządzanie oświatą, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie). Pojawił się harmonogram zajęć w semestrze letnim 2012/13. | Sprawdź |


Kursy języka angielskiego

Kursy języka angielskiego skierowane są do pracujących osób dorosłych zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrudnionych w samorządach i ich jednostkach organizacyjnych. UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na następujące szkolenia:

Kursy trwają od 30 do 60 godzin lekcyjnych. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne 16.30-19.00.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: www.thetower.com.pl zakładka AKADEMIA UNIJNA III Bezpłatne kursy językowe, gdzie zamieściliśmy wszelkie niezbędne informacje. Kliknij.


Konkurs na Biznes Plan i Najlepszą Pracę Dyplomową

Masz ciekawy pomysł na Biznes i chcesz założyć firmę? Napisałeś pracę dyplomową, która może być wykorzystana w Biznesie?

WYGRAJ BON na 2000 zł przeznaczony na indywidualne doradztwo świadczone przez ekspertów branżowych.

Najlepsze pomysły mają szansę na pozyskanie finansowania w wysokości 200 000 euro!

Zzapraszamy do udziału w konkursie. Wyróżnione w konkursie prace (3 biznesplany i 4 prace dyplomowe) uzyskają wsparcie doradcze o wartości 2000 zł w ramach realizacji projektu InnoFund oraz szansę na dalszą pomoc oraz wsparcie kapitałowe zgodnie z zasadami obowiązującymi w realizacji projektu InnoFund.

Termin składania zgłoszeń: 28 luty 2013
Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe zostały zamieszczone na stronie projektu InnoFUND

Osoba do kontaktu: Agnieszka Tomaka (atomaka@wsiz.rzeszow.pl);
tel. 17 866 11 96
www.innofund.pl


Pierwsza pomoc w razie zadławienia - bezpłatny film edukacyjny

Zadławienie, z pozoru niegroźne, jest w istocie stanem zagrożenia życia. Całkowita niedrożność dróg oddechowych może doprowadzić do niedotlenienia organizmu, a w jego konsekwencji do utraty przytomności, a nawet zatrzymania akcji serca. Przyczyną zadławienia jest najczęściej utknięcie fragmentu pożywienia w górnej części dróg oddechowych.

W przypadku częściowej niedrożności dostęp powietrza do płuc jest możliwy, choć utrudniony. W takiej sytuacji najczęściej pomaga naturalny odruch kaszlu. Jeśli dochodzi do całkowitej niedrożności, osoba poszkodowana nie jest w stanie kaszleć, mówić oraz oddychać. Potrzebna jest pomoc. Omówmy zatem zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławienia osoby dorosłej.
W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy rzeczywiście doszło do zakrztuszenia. Pytamy więc osobę poszkodowaną "Czy się zadławiłeś?". Po potwierdzeniu zachęcamy do kaszlu.

Przy częściowej niedrożności kaszel powinien doprowadzić do usunięcia ciała obcego z przełyku. Jeśli osoba zadławiona nie może mówić lub kaszel nie pomaga, należy przystąpić do udzielania pierwszej pomocy. Przede wszystkim należy pomóc poszkodowanemu wstać, a następnie stanąć za nim i lekko go pochylić. Cały czas asekurujemy osobę, przytrzymując ramieniem i umiejscawiając jedną z nóg pomiędzy nogami osoby zakrztuszonej. Następnie uderzamy pomiędzy łopatki w taki sposób, jakbyśmy chcieli "wybić" ciało obce z przełyku poszkodowanego.


Jeśli uderzenia nie doprowadziły do udrożnienia dróg oddechowych, należy przystąpić do ucisków nadbrzusza. Przykładamy pięść jednej dłoni pod mostkiem, drugą dłonią chwytamy za swoją pięść i pociągamy ku sobie w kierunku górnym, uciskając tym samym nadbrzusze poszkodowanego. Uderzenia i uciski należy wykonywać naprzemiennie aż do usunięcia ciała obcego z przewodu oddechowego.
Dla dokładnego zapoznania się z elementami pierwszej pomocy osobie zadławionej warto obejrzeć film edukacyjny: https://www.szkolenia-bhp24.pl/film-online-zadlawienie

Pamiętaj jednak, że tylko praktyka czyni mistrza. Wiele organizacji i fundacji organizuje darmowe kursy i szkolenie z pierwszej pomocy. Warto z nich skorzystać i nauczyć się ratować życie - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!

Zobacz również: Numery alarmowe w Polsce i Pierwsza pomoc – osoba nieprzytomna oddychająca.


Bankowość > Finanse > Samorząd - Wiedza on-line

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że uczelnia bierze udział w ogólnopolskim programie "Bankowość > Finanse > Samorząd - Wiedza on-line", organizowanym przez Związek Banków Polskich i Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Program zapewnia studentom oraz nauczycielom akademickim bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji czasopism o tematyce: bankowość, finanse, administracja samorządowa (wydania bieżące oraz wieloletnie archiwum):

Program jest niepowtarzalną okazją połączenia edukacji z praktyką i dotarcia do wiedzy wybitnych specjalistów, analityków, przedstawicieli biznesu, nauki i polityki gospodarczej. W pismach znajdują się informacje z pierwszej ręki, obszerne komentarze dotyczące bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie, wywiady poświęcone kluczowym, współczesnym problemom i wiele innych specjalistycznych materiałów. Pracę z tekstem ułatwia możliwość archiwizowania, wyszukiwania, zaznaczania, robienia notatek oraz drukowania wybranych fragmentów.

Aby móc wygodnie korzystać z tej bogatej, specjalistycznej wiedzy wystarczy kliknąć TAK i zarejestrować się na stronie www.aleBank.pl. Otrzymają Państwo m.in. dostęp do:
Konferencja "Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich"

W dniu 21 stycznia 2012 roku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich". Przewodniczącymi konferencji byli: dr inż. Ireneusz Żuchowski – rektor WSES , dr inż. Piotr Bórawski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz prof. WSES dr Kazimierz Parszewski - dziekan WSES.

W konferencji naukowej swoje referaty wygłosili:

Prof. James W Dunn - Pennsylvania State University, USA, dr hab. Anna Łapińska, prof. UWM w Olsztynie, dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UE w Krakowie, dr inż. Mariusz Brzeziński - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, dr Witold Rzepiński - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział w Ostrołęce, dr inż. Piotr Bórawski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Jarosław Napiórkowski - Wójt gminy Sypniewo, dr inż. Zbigniew Brodziński - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz mgr Paweł Niewiadomski - konsultant, Punkty Informacji Europejskiej w Ostrołęce.

Zobacz  prezentacje i galerię zdjęć  z Konferencji w Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce.

Stażyści z Europy 2012 !

Projekt Izby Przemysłowo-Handlowej (IHK) w Erfurcie skierowany do młodych ludzi z Polski, Węgier, Czech i z innych krajów europejskich, którzy są zainteresowani kształceniem/nauką zawodu w Turyngii.                  | SZCZEGÓŁY |

Bezpłatne szkolenia wraz z dotacją do 40000 PLN na własną DG

Nabór do projektu "Zwolnili Cię? Oczekujesz na zwolnienie? Zadbaj o swój rozwój zawodowy i rozpocznij z nami własną działalność!", w którym macie Państwo możliwość ubiegać się o dotację na założenie własnej działalności gospodarczej do 40.000 PLN.

UCZESTNIKIEM PROJEKTU MOŻE BYĆ OSOBA

W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNIE OFERUJEMY:

w wyniku projektu 20 uczestników projektu założy działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, na którą uzyska wsparcie finansowe w wysokości do 40 tys. zł.;

możliwość otrzymania 12 miesięcznego wsparcia pomostowe dla osób, które otrzymają środki na własną działalność gospodarczą;

3 miesięczne płatne staże dla 10 Uczestników Projektu;

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji dostępne na stronie internetowej: www.mazowsze.cityschool.pl


Konkurs "EuroStaż"

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Właśnie ruszył konkurs "EuroStaż". Jest do wygrania 16 płatnych staży w Parlamencie Europejskim! Ty też możesz zobaczyć jak wygląda praca w Brukseli od kuchni. Ciekawe prawda? Zainteresowani?

| SZCZEGÓŁY |


Gra edukacyjna "pierwsza pomoc BLS / AED"

Naucz się zasad pierwszej pomocy dzięki edukacyjnej grze internetowej "pierwsza pomoc BLS / AED"

| SZCZEGÓŁY |


| Do góry ^ | 1 | 2 | archiwum |


Partnerzy WSES - OstrołękaWydawnictwo WSES - Ostrołęka


Wydawnictwo WSES - Ostrołęka


Kursy, szkolenia językowe - WSES


Pearson Language Assessments


.:: ablotech.com ::.